Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Komenda Miejska Policji w Jaworznie

43-600 Jaworzno
ul. Narutowicza 1

tel. 47 85 252 00
dyżurny 47 852 52 55

adres email: komendant@jaworzno.ka.policja.gov.pl

Przyjęcia interesantów przez Komendanta: każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00
Więcej informacji na stronie BIP

Wydziały Komendy Miejskiej w Jaworznie

 

Wydział Prewencji - telefon 47 85 252 60 , adres e-mail : prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl
Wydział Kryminalny - telefon 47 85 252 30, adres e-mail : kryminalny@jaworzno.ka.policja.gov.pl
Wydział Ruchu Drogowego - telefon 47 85 252 90, adres e-mail : rd@jaworzno.ka.policja.gov.pl
Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą - telefon 47 85 252 71, adres e-mail : pg@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

 

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

korzystanie z poczty elektronicznej: dyzurny@jaworzno.ka.policja.gov.pl oraz podane adresy powyżej

strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony